Regulamin

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Gwarantuję najlepszą ofertę na rynku.

Skontaktuj się ze mną

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danychosobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.

Firma zakończyła działalność. Nie realizujemy nowych zelceń.

Regulamin

Postanowienia ogólne

§1
Firma zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju wzorców opracowań naukowych oraz usług edukacyjnych powiązanych ze sporządzaniem wzorców opracowań naukowych. Gwarantuje się, że wszystkie sporządzane wzorce opracowań są autentyczne i niepowtarzalne zapewnia się także, iż spełniają one wszystkie wymogi, które powinna spełniać praca naukowa. Serwis nie sprzedaje prac napisanych wcześniej, jak również nie kupuje prac naukowych od innych osób.

§2
Wszystkie opracowania sporządzane przez firmę są tylko wzorcami opracowań naukowych, które stanowią podstawę do przygotowania własnych prac magisterskich, licencjackich i innych. Jednocześnie należy podkreślić, że nie prowadzi się sprzedaży gotowych opracowań naukowych.

§3
Realizowane przez firmę wzorce opracowań naukowych nie mogą być wykorzystywane sprzecznie z obowiązującym prawem w szczególności z art. 272 Ustawy kodeks karny oraz przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§4
Firma nie ponosi odpowiedzialności za przeznaczenie, wykorzystanie oraz sposób wykorzystania jakichkolwiek materiałów przekazanych Klientom. Nie ponosi się również odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Klientów osobom trzecim oraz jakiekolwiek działania klientów sprzeczne z prawem.

§5
Zastrzega się prawo do zerwania współpracy z Klientem, jeśli zajdą uzasadnione okoliczności przemawiające za niezgodnym z prawem wykorzystaniem sporządzanych opracowań.

§6
Zapewnia się Klientów, że wszystkie dane personalne oraz inne dane umożliwiające identyfikację Klientów objęte są pełną tajemnicą nie będą one więc udostępniane w sposób świadomy osobom trzecim.

§7
Na życzenie Klienta przygotowane materiały podlegają sprawdzeniu przez System Antyplagiatowy Plagiat.pl.

§8
Wszystkie pozostałe zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy Ustawy kodeks cywilny.


Zasady współpracy i cena

§9
Współpraca z Firmą rozpoczyna się w momencie zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną zapytania o sporządzenie wzorca opracowania naukowego. W celu ułatwienia dalszej współpracy należy wypełnić formularz kontaktowy lub podać temat pracy, termin wykonania zlecenia, liczbę stron i inne uwagi oraz zalecenia Klienta. Po przekazaniu tych informacji ustalana jest cena całości zlecenia oraz ceny poszczególnych części składowych opracowania, na tym etapie ustala się także termin zakończenia zlecenia oraz jego poszczególnych części składowych.

§10
Po zaakceptowaniu ceny oraz dokonaniu płatności zawierana jest umowa o dzieło, która stanowi prawną podstawę do dalszej współpracy. Dzieło dzielone jest na części wraz z przekazaniem ostatniej części pracy Klient otrzymuje całość dzieła w przypadku mniejszych opracowań naukowych lub realizacji niewielkich zleceń w rodzaju bibliografii i planów zlecenie realizowane jest w całości.

§11
Przygotowane opracowania i materiały przekazywane są Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Płatności

§12
Na pierwszym etapie realizacji zlecenia, Klient nie jest zobowiązany do przekazania żadnych środków pieniężnych na rzecz firmy, wykonywana jest bowiem kilku stronnicowa próbka dzieła, którą Klient otrzymuje za darmo. Następnie po akceptacji próbki przekazywana jest kwota stanowiąca cenę pierwszej części dzieła lub w przypadku mniejszych zleceń cena całego dzieła. Kolejne części zlecenia realizowane są po uprzednim przekazaniu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

§13
Dokonanie pierwszej płatności jest tożsame z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§14
Dokonane płatności podlegają zwrotowi przed zakończeniem całości dzieła i są zwracane jeżeli Klient wyrazi wolę odstąpienia od zawartej uprzednio umowy. Wartość zwracanych płatności jest pomniejszana o czynności już wykonane na rzecz Klienta w takim przypadku Klient otrzymuje zwrot części pieniędzy i materiały przygotowane dla niego w ramach dotychczasowej współpracy.

Poprawki

§15
Wszystkie poprawki, których przyczyną są błędy redakcyjne lub braki w treści merytorycznej są rozpatrywane i realizowane w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Klientów. Wyżej wymienione poprawki wliczone są w cenę zlecenia i nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi płatnościami.

§16
Wszystkie poprawki, które wynikają ze zmiany struktury zlecenia lub innych zmian, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności nie będą uwzględniane.

 

close

Ważne: Moja strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na mojej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.4192.25838, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry